TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Energiaspektri kerää ja käsittelee henkilötietoja toteuttaakseen toimintaansa liityviä tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa sopimus-ja muiden velvoitteiden täyttäminen, asiakkuuksien hoito, markkinointi ja myynti sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on alun perin kerätty.

Rekisterin pitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja valvontaviranomainen

Rekisterin pitäjä:

-Nimi: Energiaspektri Rke (Energiaspektri)

-Y-tunnus: 2697624-7

-Sähköposti: info@energiaspektri.fi

Valvontaviranomainen:

-Tietosuojavaltuutettu

Käsiteltävät tiedot ja käytettävät lähteet

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat yhteystiedot kuten nimi, tarkoitukseen liittyvä tehtävä, organisaatio, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä toimintaan liittyvät tapahtumat.

Henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä ja rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä voi käyttää siihen tarkoitukseen johon ne on kerätty.

Energiaspektri käyttää teknisiä tietoturvakeinoja sekä varmentavia käytäntöjä henkilötietojen suojaamiseksi.

Käyttämämme kumppanit ovat alallaan luotettavia toimijoita, jotka noudattavat EU:n tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen vastaanottajia tai vastaanottajaryhmiä voivat olla esim. viranomaiset lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja mahdollinen kolmas osapuoli, jonka toiminnan tarkoitus vastaa Energiaspektrin toimintaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tietoihinsa. Näitä ovat esim. oikeus saada tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, tarkastaa ja tarvittaessa korjata tietonsa, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja vaatia henkilötietojensa poistamista oikeutettuun etuun perustuen sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Muutokset

Energiaspektri voi tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseensa.